Postanowienia wstępne

 1. Aplikacja onlinefakturowanie.pl jest aplikacją webową działającą pod nadzorem FakturaOnline s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praga - Smíchov, identyfikator NIP 04129890, identyfikator VAT CZ04129890, rachunek bankowy: 02175000090000000039929139, SWIFT: RCBWPLPW, Raiffeisen Bank, a.s., zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze, Czechy, oddział C plik 242393, Czechy, kontakt: [email protected]. („Dostawca”)
 2. Użytkownik jest osobą fizyczną lub prawną zarejestrowaną w aplikacjionlinefakturowanie.pl. („Użytkownik”)
 3. Aplikacja to aplikacja webowa onlinefakturowanie.pl, dostępna na stronie internetowej www.onlinefakturowanie.pl („Strona”). Aplikacja generuje dokumenty elektroniczne na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika, które mogą być wykorzystane do księgowości w rozumieniu Ustawy Nr 563/1991 Coll., o rachunkowości, lub dokumentu podatkowego zgodnie z Ustawą Nr 235/2004 Coll., o podatku VAT, i pozwala Użytkownikowi zapisać wygenerowany dokument w formacie PDF i wysłać go na wybrany adres e-mail Użytkownika. („Aplikacja”)
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wynikające między Dostawcą a Użytkownikiem podczas korzystania i dostępu do Aplikacji oraz wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookie tworzy pełną treść umowy o świadczenie usługi, tj. dostępu do Aplikacji, w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dostęp do Aplikacji

 1. Umowa o świadczenie usługi, tj. umowa o dostępie do Aplikacji, zawierana jest między Dostawcą a Użytkownikiem, gdy Użytkownik zarejestruje się w Aplikacji tworząc konto Użytkownika wprowadzając adres e-mail, a następnie zaloguje sie otrzymanym kodem. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie przez pierwszych 35 dni po rejestracji („okres próbny”). W trakcie okresu próbnego dostęp do Aplikacji jest dobrowolnym jednostronnym świadczeniem Dostawcy, a Użytkownik nie ma żadnych prawnych roszczeń do tego. Następnie Aplikacja jest dostępna po wybraniu subskrypcji. W ramach tego wyboru Dostawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za subskrypcję. Umowa obowiązuje tak długo, jak Użytkownik płaci za subskrypcję, lub do momentu, gdy Użytkownik poprosi Dostawcę o anulowanie konta Użytkownika. W przypadku anulowania konta Użytkownika przed upływem wykupionego okresu, Dostawca nie zwróci opłaty za subskrypcję ani jej części. Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku likwidacji lub rozwiązania Użytkownika lub Dostawcy.

Licencja

 1. Niniejsze warunki licencji regulują dostępność Aplikacji.
 2. Aplikacja jest zbiorowym utworem chronionym prawem autorskim, do którego Dostawca wykonuje prawa własności intelektualnej.
 3. Poprzez rejestrację Dostawca udziela Użytkownikowi osobistej, nieprzenoszącej się, nieekskluzywnej, czasowo ograniczonej licencji na korzystanie z Aplikacji w celu realizacji celów Aplikacji, tj. wspierania wystawiania dokumentów księgowych i podatkowych. Dostawca udziela licencji bezpłatnie przez pierwszych 35 dni po rejestracji. Termin ważności licencji odpowiada czasowi, za który Aplikacja jest wykupiona.
 4. Licencja nie pozwala Użytkownikowi wykorzystywać graficznych elementów interfejsu Aplikacji poprzez ich reprodukcję, rozpowszechnianie lub udostępnianie publiczne. Użytkownik nie jest upoważniony do modyfikowania Aplikacji i tworzenia prac pochodnych, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę.
 5. Użytkownik nie może udzielać licencji lub sublicencji, nawet częściowo. Użytkownik nie może udostępniać Aplikacji w żaden inny sposób do użytku przez strony trzecie, z wyjątkiem swoich pracowników i wykonawców, którzy świadczą mu usługi księgowe i administracyjne.
 6. Niniejsza umowa licencyjna reguluje również korzystanie z aktualizacji Aplikacji, które mogą zmienić lub zastąpić oryginalną Aplikację. Ta postanowienie nie ma zastosowania, jeśli taka aktualizacja jest związana z oddzielną licencją i oddzielnymi warunkami aplikacji. W takim przypadku zasady stosowania oddzielnej licencji mają pierwszeństwo.
 7. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w sposób naruszający prawa Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie wszystkie prawa, które są przyznawane lub zastrzegane na mocy niniejszych Warunków.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność dostawcy

 1. Dostawca zapewni użytkownikowi dostęp do aplikacji za pośrednictwem witryny internetowej.
 2. Dostawca zobowiązuje się, na warunkach określonych poniżej, do przechowywania danych wygenerowanych przez użytkownika przez pięć lat i umożliwienia użytkownikowi późniejszej modyfikacji tych dokumentów.
 3. Zakres danych wejściowych i typy dokumentów księgowych dostępne online w części dostępnej publicznie w aplikacji określa dostawca https://www.onlinefakturowanie.pl/faktura.
 4. Przedmiotem umowy nie jest sprawdzanie kompletności ani poprawności dokumentów wygenerowanych przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność dokumentów wygenerowanych przez aplikację z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa ani za dokładność i kompletność innych wyjść aplikacji przekazanych organom publicznym, partnerom biznesowym i innym podmiotom. Odpowiedzialność za to, aby dokumenty były kompletne, poprawne i bezbłędne, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 6. Dostawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za wyświetlanie informacji na urządzeniach użytkownika oraz za dostępność witryny w każdym miejscu i czasie.

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego istniejącego i prawidłowego adresu e-mail.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty opłaty dostawcy po upływie wersji testowej.
 3. Użytkownik powinien używać aplikacji wyłącznie do celów księgowych w rozumieniu ustawy nr 563/1991 r. o rachunkowości.
 4. Użytkownik nie może podać więcej niż jeden adres e-mail.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści, które użytkownik przesyła podczas korzystania z aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji zgodnie z prawem i niniejszymi Warunkami.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych do usług świadczonych przez dostawcę i ochrony ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 7. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodowanie lub utracone zyski wynikające z niewywiązania się przez Dostawcę z jego zobowiązań.

VI. Płatność za usługę

 1. Opłaty za subskrypcję określa obowiązujący cennik Dostawcy. Aktualny cennik jest dostępny na stronie zamówienia www.onlinefakturowanie.pl/cennik.
 2. Umowa o świadczenie usług i licencja są automatycznie odnawiane po upływie okresu subskrypcji. Dostawca poinformuje użytkownika przed upływem okresu subskrypcji i o możliwości jej przedłużenia oraz wystawi fakturę za następny okres subskrypcji.

Zapisy końcowe

 1. Użytkownik jest uważany za profesjonalistę, ponieważ usługa jest przeznaczona do wystawiania faktur w celach biznesowych. W związku z tym użytkownik nie jest uważany za konsumenta i nie jest chroniony przez przepisy o ochronie konsumentów.
 2. Jeśli wystąpi spór dotyczący niniejszych Warunków Użytkowania, właściwym do prowadzenia takich postępowań jest sąd rejonowy lub okręgowy Dostawcy, który stosuje prawo czeskie.
 3. Dodatkowo umowa o przetwarzanie danych między użytkownikiem a dostawcą zostaje zawarta po zgodzeniu, czyli kliknięciu linku w wiadomości e-mail weryfikacyjnej podczas rejestracji. Treść umowy o przetwarzanie danych tworzona jest przez odpowiednie postanowienia Polityki Prywatności i postanowienia Warunków Użytkowania w sposób rozsądny w brzmieniu odpowiednim do umowy o świadczenie usług. Umowa o przetwarzanie danych jest skuteczna do czasu obowiązywania umowy o świadczenie usług i wygasa po upływie okresu, za który została opłacona subskrypcja usług. Umowa o przetwarzanie danych wygasa również w przypadku wygaśnięcia konta użytkownika lub w przypadku zaprzestania istnienia użytkownika lub dostawcy bez spadkobiercy prawnego.
 4. Jeśli część tych Warunków Użytkowania jest nieważna, nie wpływa to na ważność innych zobowiązań wynikających z tych Warunków Użytkowania. Użytkownik i Dostawca wyraźnie wykluczają stosowanie ustępu 557 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Użytkowania, głównie w związku z zmianą kosztów, na których polega korzystanie z Aplikacji, zmianą prawa w kraju, w którym działa dostawca lub rozwojem technologii używanych w Aplikacji. Zmiana Warunków Użytkowania zostanie ogłoszona użytkownikom w interfejsie aplikacji lub e-mailem, podanym podczas rejestracji. Jeśli użytkownik nie życzy sobie podporządkowania się proponowanej zmianie Warunków, ma prawo zaprotestować i rozwiązać umowę o świadczenie usługi z wyraźnym okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni. Użytkownik wyraża zgodę poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem interfejsu aplikacji lub e-maila do dostawcy. Dostawca anuluje konto użytkownika po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli użytkownik nie anuluje konta w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Warunków, uważa się go za zgodnego na nowe Warunki.
 6. Warunki Użytkowania są dostępne w języku czeskim i angielskim. W przypadku niezgodności między wersjami językowymi, warunki w języku czeskim mają pierwszeństwo.
 7. Warunki Użytkowania wchodzą w życie i są skuteczne od 15 sierpnia 2018 roku.